Vedtatt 19. februar 1970 med endringer vedtatt på årsmøte:


9. mars 1976,

7. mars 1985,
11. februar 1988,
18. februar 1999,
6. mars 2006, 
6. mars 2008, og sist
21. mars 2019

 Foreningens formål

 §1.      Foreningens formål er å

  a.        være en alumniforening for Forsvarets høgskole,

b.       skape og opprettholde kontakt mellom foreningens medlemmer,

c.        arbeide for å fremme det norske totalforsvaret,

d.       stimulere medlemmene til å delta i den sikkerhetspolitiske debatten. 

 Medlemskap 

§ 2     Som medlemmer kan opptas deltakere på kurs ved Forsvarets høgskole eller tilsvarende institusjoner i utlandet, samt skolens lærerstab. Styret kan ved enstemmig beslutning gi andre sentrale aktører innenfor sikkerhetspolitikken medlemskap.  

Styret 

§3      Foreningens styre består av leder og åtte styremedlemmerDet skal tilstrebes balanse mellom sivile og militære styremedlemmer. 

Leder velges ved særskilt valg på årsmøtet for to år ad gangen.

Styrets medlemmer velges av årsmøtet for inntil to år av gangen.

Styret velger selv nestleder, sekretær og kasserer.  

§4       Styret holder møte så ofte som lederen finner det nødvendig, eller når minst to styremedlemmer krever det.

Styret er beslutningsdyktig når lederen eller nestlederen, og minst tre styremedlemmer er til stede. Ved stemmelikhet har lederen, eller nestlederen om lederen ikke møter, to stemmer. 

Styret fører protokoll over sine forhandlinger. 

 §5       Styret skal

- planlegge og gjennomføre møter, foredrag, ekskursjoner, studieturer og annen informasjonsvirksomhet,

- forvalte foreningens midler på en forsvarlig måte,

- innkalle til og forberede årsmøter,

- ivareta foreningens representasjonsoppgaver.  

Årsmøte 

§6       Årsmøte avholdes hvert år innen utgangen av mars måned. Styret innkaller til årsmøte med minst 14 dagers skriftlig varsel til medlemmene på deres sist oppgitte adresse. Med innkallingen skal følge styrets årsberetning, revidert regnskap, budsjettforslag for kommende år samt innkomne forslag. Innkallingen skal angi de saker som skal behandles. 

Årsmøtet skal behandle: 

a.                   Styrets årsberetning.

b.                  Regnskap for forrige år.

c.                   Budsjett.

d.                  Fastsettelse av medlemskontingent hvis denne foreslås endret.

e.                   Innkomne forslag

f.                    Valg:

1.        leder

2.        styremedlemmer

3.        revisor med vararepresentant

4.        valgkomité 

Forslag til saker må, for å bli behandlet på årsmøte, være sendt styret senest 10. februar samme år.

Årsmøtet er beslutningsdyktig med de medlemmer som møter. Alle beslutninger fattes ved alminnelig flertall, unntatt i de saker som er nevnt i §§ 2, 9 og 11 hvor 2/3 flertall er nødvendig for endringsvedtak. 

Ekstraordinært årsmøte 

§7      Ekstraordinært årsmøte kan innkalles etter styrets beslutning. Styret plikter å innkalle til et slikt møte etter skriftlig oppfordring fra minst ¼ av foreningens medlemmer.

          I innkallingen til ekstraordinært årsmøte må det redegjøres for de saker som ønskes behandlet.  

Valgkomite 

§8       Valgkomiteen velges av årsmøtet for ett år ad gangen etter innstilling fra styret. Valgkomiteen skal bestå av tre medlemmer. Komiteen velger selv sin leder som ved stemmelikhet har dobbeltstemme.  

Vedtektsendringer 

§9       Endringer av foreningens vedtekter kan vedtas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte med minst 2/3 flertall blant de møtende medlemmer. Forslag til vedtektsendring må være uttrykkelig kunngjort i innkallingen til møtet. 

Eksklusjon 

§10     Medlemmer som handler i strid med foreningens formål, eller handler slik at det kan skade foreningens og/eller skolens omdømme, kan ekskluderes ved enstemmig styrevedtak. 

Oppløsning 

§11   Oppløsning av foreningen kan vedtas på det ordinære årsmøte med minst 2/3 flertall blant de møtende medlemmer. Spørsmålet må være uttrykkelig kunngjort i innkallingen til møtet.

Foreningens midler skal disponeres etter bestemmelse av det årsmøtet som har besluttet oppløsningen.