Foreningen ledes av et styre. Styret for Forsvarets høgskoleforening er organisert med to underutvalg; et Arrangementsutvalg og et Web-utvalg. 

Arrangementsutvalget er delegert arbeidet med å forberede møter/evt. studieturer. Leder av arrangementsutvalget har også et ansvar for at det går informasjon om arrangementer til hjemmesiden og til våre grupper på sosiale medier. 

Web-utvalget er delegert arbeidet med oppdatering/ajourhold av hjemmesiden og medlemsdatabasen (web). 

Utvalgene organiserer sitt arbeid mellom styremøtene og velger selv sin arbeidsform (møter, mail-/telefonkontakt).

Utvalgenes forslag presenteres på styremøtene der vedtak fattes.