Ved avslutningen av Normalkurs (senere omdøpt til Hovedkurs) 13 ved FHS våren 1968 ble det blant kursdeltakerne oppnevnt en arbeidsgruppe som fikk i oppdrag å undersøke mulighetene for a stifte en høgskoleforening. Arbeidsgruppen besto av oberstløytnant Arvid Steen, kommandørkaptein O. Wang, konsulent Lauritz S. Rohde og overingeniør O. E. Lohne.

Siden FHS ble opprettet, hadde tanken om å få i stand en forening for dem som hadde gjennomgått hovedkurset, vært oppe flere ganger. En slik forening kunne gi medlemmene en mulighet for i en viss grad å vedlikeholde og følge opp noen av kunnskapene de hadde fått på skolen ogsamtidig opprettholde kontakt med venner og medstudenter fra studietiden.

Det var tvil innen arbeidsgruppen om det ville være riktig å stifte en ny foreningen i en tid da så mange godt innarbeidede foreninger strevde med å holde på medlemmenes interesse. I september 1968 foretok derfor arbeidsgruppen en meningsmåling blant de 249 som til da haddegjennomgått normalkurs. 72.6% besvarte forespørselen og av dem støttet nesten 90% forslaget. Oppfatningen var at foruten å vedlikeholde kontakten mellom kursdeltakerne og skolen, ville en slik forening kunne bidra til å støtte Forsvaret og forsvarsviljen i folket.

På grunnlag av dette innbed arbeidsgruppen til et konstituerende møte i FHSs aula 10. april 1969.

Arbeidsgruppen og det første styret la en grunnleggende og solid basis for foreningen drift under underdirektør Rohde som på høstmøtet 1983 ble overrakt FHSs plakett med inskripsjon.

Uten aktiv støtte fra FHS er der tvilsomt om det forberedende arbeid for foreningen hadde gått så smertefritt. Direktør for FHS i denne perioden var kontreadmiral Skule Storheil, og han lover foreningen den hjelp som måtte være ønskelig og mulig. Den 18. april 1969 skrev han til tidligere direktører og daværende og tidligere medlemmer av lærerstab, og til kursdeltakere ved FHS og NATO Defence College og sa blant annet:

"Mitt standpunkt til Forsvarets høgskoleforening er at jeg er meget glad for at den er dannet, og jeg håper at foreningen vil makte å fylle der formål den er ment å dekke. Jeg ser det i denne forbindelse viktig at foreningen får full oppslutning; ja, jeg tillater meg å oppfordre hver og en av dem som mottar denne henvendelse om å melde seg som medlem uansett hvor vedkommende måtte befinne seg og uansett om vedkommende er direkte engasjert i stilling i Totalforsvaret eller ikke. "

 

Foreningen har i alle år hatt meget god støtte fra skolen og har egentlig bare sin berettigelse ved å være nær knyttet til dens virksomhet og å være et bindeledd til skolen. Det sterkeste tilknytningspunktet har vært at en av skolens hovedlærere har vært valgt inn i styret i sekretærfunksjonen. Dette var ordningen frem til 1998. Fra da av har foreningen hatt en kasserer/sekretær uten direkte tilknytning til skolen. Samtidig får foreningen praktisk assistanse fra FHS på alle de områder der dette er mulig.

Det første styret fremførte et ønske overfor skolen om at medlemmene et par ganger i året ble invitert til å overvære foredrag av spesiell interesse, som inngitt i skolens program. Dette  ønsket ble imøtekommet. Samtidig bestemte der første styret seg for et eget aktivitetsmønster med to medlemsmøter i året, ett om høsten og ett på nyåret, det siste også som årsmøte. Begge blir etterfulgt av "selskapelig samvær" nå i Forsvarets skolesenters kantine.

Allerede fra de første årene ble det også på forsommeren arrangert ekskursjoner med omvisninger, orienteringer og bespisning ved en rekkekulturinstitusjoner og garnisoner på  Østlandet. Senere ble utfluktene arrangert i samarbeid med Oslo Militære Samfund. På disse turene har der vært vanlig at medlemmene kan ta med seg en ledsager.

I 1986 søkte foreningen om medlemskap i Folk og Forsvar, noe som ble innvilget samme år. Dette medfører at FHSF blir invitert til å delta på Folk og Forsvars mange aktiviteter, blant annet studieturer i inn- og utland.

Sommeren 2005 etablert foreningenegen hjemmeside.

Forsvarets høgskoleforenings årsmøte 2013 vedtok å avvikle ordningen med livsvarig medlemskap, I stedet innføres årskontingent på kr 100. Ordningen trer i kraft for nyinnmeldinger. For de av oss som er innmeldt som livsvarige medlemmer, er den årlige kontingenten frivillig. Støtten setter oss i stand til bl.a. å drifte vår nettside og å gi tilskudd til medlemsarrangementer og studieturer.